Prihlásenie Odhlásenie
Neprihlásený
SKUPINA A,B
SKUPINA C,D,T
partneri
www.AutoDielyOnline24.sk
ceny venoval
Driving Academy

reklama

reklama

odporúčame

iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou


NOVÉ TESTY NA VODIČÁK 2017

SÚŤAŽ O CENY V HODNOTE CEZ 5 000 €

Odpovedzte správne, vyhrajte a sumu, ktorú ste zaplatili v autoškole za vodičák vám vrátime späť! Váš vodičák vás tak nemusí stáť ani cent!
Hráte aj o tieto ceny:

Autoškola TESTY vs UČEBNICA autoškoly

Často kladenou otázkou býva, či sa na skúšky pripravovať z učebnice autoškoly, alebo si radšej zaobstarať autoškola testy.

Vo všeobecnosti platí, že úspešne zvládnuté autoškola testy sú to jediné čo potrebujete na dokončenie teoretickej časti záverečnej skúšky v autoškole.

Autoškola testy sú vhodné pre individuálnu prípravu na záverečné skúšky v autoškole a na precvičenie si znalostí z vyhlášky a zákona o cestnej premávke nadobudnutých na hodinách teoretickej výučby v autoškole.

Autoškola testy

AUTOŠKOLA TESTY

  • Presné znenie a usporiadanie otázok a odpovedí ako v testoch na skúškach.
  • Vždy aktuálne a najnovšie testy podľa poslednej úpravy legislatívy.
  • Všetko čo potrebujete na zvládnutie teoretickej časti záverečných skúšok.
  • Neobsahujú komplexné informácie z vyhlášky, dopravné príklady z praxe a teóriu vedenia motorového vozidla.

Testy sú vhodnejšie pre prípravu na záverečné skúšky v autoškole.

Učebnica autoškoly

UČEBNICA AUTOŠKOLY

  • Obsahuje komplexné informácie z vyhlášky, dopravné príklady z praxe a teóriu vedenia motorového vozidla, ...
  • Testové otázky nie sú usporiadané spôsobom ako v záverečných testoch.
  • Môže obsahovať aj otázky "navyše", ktoré sa v záverečných testoch nevyskytujú.
  • Môže obsahovať staré testové otázky, pokiaľ sa nejedná o najnovšie vydanie učebnice.

Učebnica je vhodná ako dolpnok na hodiny teoretickej výučby autoškoly.

 
 
 

Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky v novej printovej reedícii 2012-2017

03.12.2015

Tlačené autoškola testy teraz v digitálnej kvalite tlače na prémiovom lakovanom papieri za nezmenenú cenu. Každá sada obsahuje 35, resp. 25 testových hárkov a vyhodnocovacie tabuľky.

02.01.2014

Používa vaša autoškola stále staré testy? Odporúčajte im nové testy z pravidiel cestnej premávky v novom tlačenom vydaní a v úplne novej grafickej úprave.

 

Prinášame vždy aktuálne autoškola testy 2012-2017 pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, T

Testy 01-35 sú určené pre skupiny: AM, A1, A2, A, B1, B, BE
Testy 36-60 sú určené pre skupiny: C, D, T

Môžte si zvoliť:

AUTOŠKOLA TESTY C,D,T 2012-2017

31.10.2012

On-line autoškola testy zdarma a tlačené autoškola testy pre skupinu C, D, T, B, BE, AM, A, A1 v novom vydaní 2012 teraz dostupné na objednávku.

Nové tlačené testy pre autoškoly

Predstavujeme novú učebnú pomôcku pre žiakov autoškol, oficiálne skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky na rok 2012, v novom originálnom vydaní a redakčnej úprave. Jedná sa o prvú komplexnú reedíciu tlačených testov v novom modernom grafickom prevedení s prepracovaným stvárnením dopravných značiek a dopravných situácií.

Portál Testynavodicak.sk tak okrem možnosti komfortného on-line testovania ponúka aj túto novú učebnú pomôcku v tlačenej podobe všetkým záujemcom a autoškolám.

Koniec prelepovaniu!

Vybavte autoškolu novými testami za zlomok nákladov. Na portáli Testynavodicak.sk nájdu autoškoly vždy aktuálne skúšobné testy podľa posledných zmien legislatívy (ak sa predmetné úpravy zákona týkali aj otázok v záverečných testoch).


Aktualizované oficiálne skúšobné testy z
pravidiel cestnej premávky na rok 2012

07.05.2012

S nami sa testujete vždy aktuálne a ako prví!

V súvislosti so zmenou legislatívy o cestnej premávke účinnej od 1.11.2011 sa menili koncom apríla 2012 aj oficiálne záverečné skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky. Naši návštevníci tak majú tieto aktualizované testy k dispozícii v on-line podobe ako prví na slovenskom internete!

Autoškola testy s novou animovanou
grafikou dopravných situácií

09.07.2011

Dopravné situácie vo všetkých testoch sa každý deň automaticky prepnú o 20:00 do nočného režimu a ráno o 7:00 späť do režimu denného, aby ste mali vždy trochu odlišný zážitok z testovania a učenie tak bolo zábavou. :)


27.06.2011

Po dlhých pri­pravách môžme ko­nečne pred­sta­viť nový vi­zuál do­pravných si­tuácií. Nová ani­mo­vaná gra­fi­ka je prehľad­nejšia, názor­nejšia a vi­zuálne príjem­nejšia. Dúfa­me, že tes­to­va­nie sa tak pre vás sta­ne ešte zaujíma­vejším než do­po­siaľ.


AKTUALIZOVANÉ AUTOŠKOLA TESTY

16.11.2010

V súvis­los­ti so zme­nou le­gis­latívy o cest­nej premávke účin­nej od 1.6.2010 sa me­nia aj záve­rečné autoškola testy na získa­nie vo­dičského oprávne­nia. Nájde­te tu ak­tuálne a úplné zne­nie záve­rečných tes­tov, vráta­ne no­ve­li­zo­vaných otázok. Nové otázky upra­vené no­ve­lizáci­ou záko­na, sú pre lepšiu prehľad­nosť v tes­toch vy­značené rámčekom.

Pre úspešné zvládnu­tie tes­tu musíte do­siah­nuť mi­nimálne 50 bo­dov z cel­ko­vé­ho počtu 55 bo­dov. Klik­nutím na číslo tes­tu v ta­buľke vľavo spustíte vy­braný test.

Prajeme úspešné testovanie

TESTY NA VODIČÁK

5.5.2009

So zmenou legislatívy o cestnej premávke účinnej od 1.2.2009 sa menia aj testy autoškôl na získanie vodičského oprávnenia.
5.5.2009 sme spustili nový projekt testynavodicak.sk, ktorý umožní všetkým záujemcom a žiakom autoškôl komfortné on-line testovanie nadobudnutých znalostí zohľadňujúc nové pravidlá cestnej premávky.

V rámci pilotného projektu sú dostupné testy pre získanie vodičského oprávnenia pre skupiny AM, A, A1, B1, B, BE.